Kdo jsme?

Jsme skupina mladých lidí, která je tvořena ze zástupců středních škol a gymnázií Plzeňského kraje. Členy Krajského parlamentu dětí a mládeže PK, jsou akční studenti, kteří mají chuť něco v naší společnosti měnit a vytvářet příležitosti k získávání nových informací pro žáky a studenty Plzeňského kraje. V současné době máme zástupce z 25 SŠ, SOŠ s gymnázií Plzeňského kraje. Náš počet se neustále rozrůstá. Chceme vytvářet prostor pro diskusi žáků s představiteli veřejné správy PK, vhodným způsobem upozorňovat na problémy dětí a mládeže v PK.  Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu a kultury, pozitivního využívání volného času. Také šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež i dospělé ve svém okolí. Důležitá je pro nás výměna názorů se zástupci PK, jednotlivými odbory a komisemi na úrovni kraje. Chceme vytvářet aktivity pro děti, mládež a veřejnost a iformovat o veškerých aktivitách KPDM širokou veřejnost a zástupce PK.

Jak fungujeme?

KPDM má svoje Předsednictvo, které koordinuje předseda Matěj Müller, jeho zástupcem je místopředseda Jan Jirmus. Schůzky  všech členů parlamentu se konají jednou měsíčně. Předsednictvo se schází každých 14 dní a pracuje na dílčích úkolech, které zahrnují projekty KPDM PK. Na setkání parlamentu jsou přítomni i koordinátoři KPDM PK ze SVČ RADOVÁNEK Bc. Eva Tischlerová – ředitelka SVČ, Bc. Simona Andersová – vedoucí Informačního centra pro mládež při SVČ RADOVÁNEK a Jessica Léblová – konzultant ICM.

 

S kým spolupracujeme?

Nejvíce participujeme na činnosti se Střediskem volného času RADOVÁNEK, které nás oficiálně zaštiťuje jako pověřený garant Plzeňským krajem. Máme příležitost setkávat se s významnými politiky Plzeňského kraje a možnost diskutovat i s hejtmanem PK Josefem Bernardem a jeho náměstkyní Ivanou Bartošovou. Naši zástupci navázali spolupráci s Národním  parlamentem dětí a mládeže, se kterým chystáme tento rok (2019) několik akcí. Od loňského roku spolupracujeme s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou Plzeň a jejich Infokariérou. SVČ RADOVÁNEK nám umožňuje setkání s jeho významnými partnery, jako jsou Techmania Science Centre, Eurocentrum, Europe direct, Envias a mnoho dalších. Prostřednictvím SVČ se můžeme také pokusit navázat hlubší spolupráci se studenty partnerských měst Plzně Regensburgem a Weidenem.

Jaký máme plán?

Naším cílem je propojit žáky z různých škol a zkvalitnit jejich studentský život v našem kraji. Snažíme se být „pomocnou rukou“ mezi vedením kraje a obyčejnými studenty. Rádi bychom do budoucna připravili více akcí, které by mladým umožnili nahlížet na chod kraje, politiky, či cestování do zahraničí a podobně. Momentálně připravujeme tyto akce:

Řekni NE stigmatu – vzdělávací dopoledne pro žáky základních škol, které má za úkol motivovat k odbourávání stigma kolem tématu psychických poruch. Pohled na nemocného – psychický problém neznamená být blázen.

 

Akce Mladí volí do EU: „Tato akce je velice podobná minulému ročníku. Chceme přiblížit studentům  Evropský parlament, jeho důležitost a funkčnost na základě komunikace s europoslanci, aby mladí pochopili důležitost a funkčnost tohoto parlamentu a potřebnost jít k volbám do Evropského parlamentu.

Akci Mladí volí, pořádá KPDM PK vždy u příležitosti voleb pro studenty ŠŠ, kteří při této aktivitě mohou navazovat dialogy s politiky a jinými osobnostmi, aby lépe pochopili důležitost voleb.

 

Parlamentní výměna zkušeností ve spolupráci s Národním parlamentem dětí a mládeže v Praze je další akcí, kterou členové parlamentu připraví v letošním roce.

 

Jak se stát členem?

Původní koncept parlamentu zahrnoval systém „jeden nominovaný za školu“. Od ledna 2017 však bylo rozhodnuto, že se členem může stát kterýkoli žák střední školy či víceletého gymnázia PK, který bude mít zájem aktivně pracovat v parlamentu a zapojovat se do plánování a realizace aktivit. Stačí napsat email koordinátorce KPDM PK paní Simoně Andersové (Andersova@radovanek.cz) a projevit zájem.