menu close

Krajský parlament dětí započal svojí činnost!

Od 31.3.2016 začal fungoval v Plzeňském kraji Krajský parlament dětí a mládeže. Garantem parlamentu je Středisko volného času RADOVÁNEK, partnerem je Plzeňský kraj.

Co si od založení Krajského parlamentu dětí a mládeže i od tohoto kroku slibujete?
KPDM by měl vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast a vzájemnou participaci mladých lidí na společenském a politickém životě v Plzeňském kraji.
Měl by propagovat prosazování Úmluvy o pávech dítěte, bílé knihy EU o mládeži a Evropské charty účasti mládeže na životě obcí a regionů na území PK.

Také by měl informovat o Listině základních práv a svobod občana. Vytvářet prostor pro diskuzi mládeže a vhodným způsobem upozorňovat na problémy mládeže v našem kraji.
Měl by prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělání, využití volného času, sportu a kultury, zabývat možností hledáním souvislostí a poskytnutí informací v uplatnění na trhu práce.
Krajský parlament dětí a mládeže má zpracovanou potřebnou dokumentaci – statut, jednací a volební řád.

Parlament by měl úzce spolupracovat s představiteli Plzeňského kraje, ale i s organizacemi zabývajícími se výchovou a vzděláváním a oblastí zájmového a neformálního vzdělávání.

Základem KPDM by dle mne měla být skupina mladých lidí, kteří jsou plni entuziasmu pro týmovou práci s mládeží, kteří společně dokážou komunikovat, týmově pracovat, vycházet si vstříc a vzájemně se respektovat.

Pokud by toto bylo splněno, můžeme začít pracovat na společných projektech, vymýšlet zajímavé soutěže a potkávat se na vícedenních a neformálních zasedáních, kde bychom řešili zásadní otázky a ty bychom dále konzultovali s příslušnými odborníky z řad veřejného a politického života.

Parlament by měl především pracovat nejen ve prospěch členů, ale měla by z této práce mít užitek také mládež i dospělé osoby v našem okolí tzn, ve školách, kde žáci studují, ve městech kde žijí apod.

Práci KPDM chceme provázat s činností Informačního centra pro mládež, to také bude celou činnost koordinovat a se členy KPDM komunikovat.

Členům KPDM byla předložena k vyplnění anketa, která jasně ukázala, že členové mají zájem spolupracovat s politiky a zapojovat se aktivně do práce KPDM.

Vyžádalo si založení KPDM nějaké náklady?
Za laskavé podpory KÚ Plzeňského kraje, byli žáci ze svých domovských škol na zasedání KPDM přivezeni. Bylo pro ně připraveno milé občerstvení a byl nám zapůjčen sál zastupitelstva.
Další setkání se budou konat v SVČ RADOVÁNEK. Dle ankety se celý KPDM sejde 6 x, z toho ještě jednou s panem hejtmanem Václavem Šlajsem. Předsednictvo KPDM se bude setkávat každý měsíc vždy kolem 20. dne v měsíci. Žákům bude poskytnut odvoz na každé jednání a zpět a budou nám zřejmě přidány do rozpočtu ze strany OŠMS finanční prostředky na možné krytí nákladů spojených s použitím materiálu pro KPDM a pro občerstvení.
Členové budou řádně registrováni pod SVČ.

Jaká je mezi studenty odezva?
31 členů má zájem o výměnné pobyty v zahraničí, popřípadě studijní cesty.
30 členů by jelo i za současných bezpečnostních rizik na exkurzi do Evropského parlamentu v Bruselu.
19 z nich by se rádo setkávalo na vícedenních jednáních i výjezdních.
32 členů projevilo zájem spolupracovat s jinými studentskými parlamenty i zahraničními.
31 projevilo zájem o výměnné zahraniční pobyty a stáže.
To vše chceme dělat a zapojovat se do programů Mládež v akci, Erasmus +, atd. Dohodnutá je spolupráce s Tandemem, Eurocentrem a dalšími.

Jak bude vypadat konkrétní spolupráce se studenty – jaký typ podnětů z jejich strany bude
možné realizovat, příp. jaká opatření budete chtít realizovat?
Na prvním zasedání bylo 38 žáků. Více než 30 žáků chce aktivně pracovat a podílet se v projektech a činnosti KPDM.
Chceme velice úzce spolupracovat s nejvíce aktivními žáky, kteří byli zvoleni do Předsednictva KPDM. Budeme s nimi komunikovat všemi způsoby. Tedy mailem, telefonicky i individuálně. Jak již jsem zmínila, scházet se budeme každý měsíc minimálně jedenkrát.
Ve dnech 27. – 28. května se celý KPDM zúčastní první společné akce a to, na Festivalu volného času v OC Plaza v Plzni.
Večer v pátek se uskuteční od 19,00 do 21,00 hodin zasedání. Po něm bude následovat společenský večer, popřípadě procházka Plzní. Přenocování zúčastněných proběhne u nás v SVČ v Pallově ulici.
Již nyní tvoří členové KPDM logo, připravují vlastní webový portál a těší se v rámci pracovního jednání Předsednictva KPDM na společnou práci dne 19. 4. u nás v SVČ.

Zápis z prvního zasedání si lze přečíst zde.

Dne 4. 4. 2016 Bc. Eva Tischlerová
ředitelka SVČ RADOVÁNEK

Napsat komentář